Wydarzenia

Powiat bocheński z budżetem na 2019 rok - LISTA INWESTYCJI

Mirosław CISAK

Radni powiatu bocheńskiego jednogłośnie przegłosowali projekt budżetu na 2019 rok. Dokument zakłada kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych na łączną kwotę prawie 16 mln zł.

Podstawowe dane budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok:

dochody w kwocie 107 940 068,31 zł, w tym:
- dochody bieżące: 100 834 321,25 zł
- dochody majątkowe: 7 105 747,06 zł

wydatki w kwocie 113 875 355,66 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 98 129 630,77 zł
- wydatki majątkowe: 15 745 724,89 zł

deficyt: 5 935 287,35 zł.

W inwestycjach zapisano m.in. modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i szpitalnej kuchni, „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”, a także roboty drogowe.

- Jest to budżet, który zapewni nam możliwość kontynuacji zadań lat poprzednich, pozwalając również na spokojny dalszy rozwój powiatu bocheńskiego. Chciałbym też wyrazić nadzieję, że będzie to budżet współpracy samorządowej, jednak to pokaże czas. Sądzę, że nie ma idealnych budżetów. Jednak uważam, że budżet, który państwu został przedłożony, będzie budżetem zrównoważonego rozwoju powiatu bocheńskiego - mówił podczas sesji Adam Korta, starosta bocheński.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 22 radnych (wszyscy obecni podczas ostatniej sesji).

Lista inwestycji zapisanych w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok:

Transport i łączność - Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 - Bochnia z drogą krajową 94” - 128 671,50 zł

Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe

Budowa budynku administracyjnego PZD - etap III (stan surowy) - 810 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2086 K Bochnia - Zawada polegająca na budowie chodnika w m. Pogwizdów - 43 900,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1442 K Krzeczów - Grądy poprzez budowę chodnika w km 5+004 - 5+766 w m. Jodłówka - 30 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowych - 96 639,00 zł

Opracowanie dokumentacji: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1442 K Krzeczów - Grądy od skrzyżowania dróg 1442 K z drogą 1428 K w kierunku Rzezawy w m. Krzeczów i Rzezawa - 72 201,00 zł

Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085 K Chełm - Zawada na odcinkach w Gierczycach, Dąbrowicy, Nieprześni i Zawadzie - 196 500,00 zł

Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085 K Chełm - Zawada w km 1+665 - 2+105 oraz w km 2+875 - 3+445 w m. Gierczyce - 102 828,00 zł

Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086 K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada, budowa zatok autobusowych w ciągu ul. Strzeleckiej w Bochni, przy skrzyżowaniu z drogą miejską - ul. Dołuszycka - 39 606,00 zł

Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095 K Trzciana - Łąkta Górna wraz z budową chodnika w m. Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021 - 3+927 - 62 500,00 zł

Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2086 K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada z budową chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej do ośrodka „Łoś” w m. Bochnia - 36 826,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071 K Łąkta Górna - Łapanów w km 2+037 - 2+093 w m. Łąkta Górna, w km. 3+691 - 4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093 - 10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619 K - 2 494 459,56 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097 K Ispina - Bieńkowice w km 3+425 - 4+073 w m. Drwinia - 2 250 428,62 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424 K Bochnia - Uście Solne - Barczków na odcinku Bochnia - Bogucice (etap I Bochnia - Gawłów) - 2 264 956,75 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424 K Bochnia - Uście Solne - Barczków na odcinku Bochnia - Bogucice (etap II Gawłów - Bogucice) - 719 550,00 zł

Transport i łączność - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wkład własny) - 260 000,00 zł

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2021 K Siedlec - Stradomka - Nieznanowice w m. Stradomka (dokumentacja geologiczno-inżynierska - wkład własny) - 16 000,00 zł

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2074 K Żegocina - Kamionna w miejscowości Bełdno (dokumentacja geologiczno-inżynierska - wkład własny) - 10 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni - 689 018,46 zł

Działalność usługowa - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego” - 1 940 000,00 zł

„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego” (wkład własny dotacja z budżetu wojewody) - 190 000,00 zł

Zakup drukarek, urządzenie wielkoformatowe - wielofunkcyjne - 60 000,00 zł

Administracja publiczna - Starostwa powiatowe

Konserwacja dachu Starostwa (ul. Różana) - 41 000,00 zł

Zmiana sposobu użytkowania II piętro ul. Karolina 14 c - 295 142,86 zł

Zakup i montaż klimatyzatorów do Starostwa parter i I piętro ul. Kazimierza Wielkiego - 122 172,73 zł

Zakup i wymiana klimatyzatora w Starostwie parter ul. Różana (składnica map) - 15 324,41 zł

Zakup serwera do systemów KSAT i SIDAS - 400 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni - 40 000,00 zł

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe specjalne

Rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej wraz z zakupem serwera w SOSW w Bochni - 11 000,00 zł

Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych sanitariatów wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej i wymianą wentylacji oraz wydzielenie miejsca na poczekalnię przy Grocie Solnej w budynku SOSW przy ul. Kazimierza Wielkiego - 50 000,00 zł

Oświata i wychowanie - Technika

Wykonanie elewacji wraz z izolacją przeciwwilgociową w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Campi - 150 000,00 zł

Oświata i wychowanie - Licea ogólnokształcące

Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą parkietu w I LO w Bochni - 53 000,00 zł

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie - 106 000,00 zł

Małopolska Chmura Edukacyjna - poddziałanie 2.1.3 „E-Usługi w edukacji” - 500 000,00 zł

Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne

Dotacja dla SP ZOZ Szpital Powiatowy z przeznaczeniem na „Modernizacją SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni” - 500 000,00 zł

Dotacja dla SP ZOZ Szpital Powiatowy z przeznaczeniem na „Przebudowę i modernizację kuchni szpitalnej na potrzeby Działu Żywienia wraz z wyposażeniem” - 250 000,00 zł

Pomoc społeczna - Domy pomocy społecznej

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Bochni - 125 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych kuchni w budynku internatu SOSW wraz z wymianą całych ciągów kanalizacyjnych, wodnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji mechaniczno-nawiewowej wraz z wymianą drzwi wejściowych - 115 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wymiana ogrzewania w budynku PPP w Bochni - 23 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - Internaty i bursy szkolne

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej i SOSW w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 (wkład własny) - 375 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - 60 000,00 zł

RAZEM: 15 745 724,89 zł.

comments powered by Disqus

Najnowsze