Wydarzenia

Gmina Bochnia: Program wyborczy Jacka Salamona - kandydata na wójta

Publikacja sfinansowana ze środków KWW "Chcemy dobrego gospodarza"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bochnia.

Ustrój demokratyczny daje nam co kilka lat możliwość wyboru nowych władz. Taką szansę będziemy mieli 21. października, w dniu Wyborów Samorządowych, kiedy wybierzecie dobrego gospodarza Waszej Małej Ojczyzny. Na najbliższe 5 lat powierzycie mu obowiązek dbania o sprawy, które dotyczą Was bezpośrednio, będziecie wymagać od niego szybkiego i sprawnego działania. Będziecie żądać, aby wspierał Was w podejmowanych działaniach, doradzał i pomagał w rozwiązywaniu problemów, tych trudnych i tych z pozoru łatwych.

Postanowiłem kandydować w wyborach na stanowisko Wójta Gminy Bochnia, gdyż mam inne zdanie w kwestii rozwoju lokalnego, jak i dotychczasowego sposobu zarządzania. Uważam, że obecni włodarze działają bez określenia wyraźnej wizji rozwoju Gminy, a ich działania są niekiedy mało racjonalne. Świadczy o tym między innymi rosnące zadłużenie gminy, które w ciągu 4. lat wzrosło kilkakrotnie, a wzrost ten nie ma przełożenia na inwestycje istotne dla rozwoju gminy.

Pozwólcie Państwo, że odniosę się do najistotniejszych punktów programu wyborczego, który zostanie dostarczony Wam w moich ulotkach wyborczych. Najważniejsze zadania dla dobrego gospodarza w
nadchodzącej kadencji to:

- obniżenie drastycznie podniesionych 4 lata temu podatków,
- powstrzymanie procesu totalnej wyprzedaży majątku gminy,
- zmiana stylu pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach gminnych, polegająca na poprawie szacunku i kompetencji w relacjach miedzy urzędnikiem i petentem oraz między przełożonym i
podwładnym,
- ograniczenie wydatków na kosztowne imprezy masowe na rzecz wspierania młodzieży rozwijającej swoje talenty np. w Zespole Pieśni i Tańca „Siedlecanie”, Orkiestrze Dętej Baczków,
w sieci gminnych świetlic, w szkolnych i wiejskich klubach sportowych,
- przywrócenie zasady podziału funduszy na remonty dróg gminnych przez Komisję Drogową.

Równie ważna jest budowa nowych przedszkoli oraz żłobków. Uważam, że jak najszybciej należy wybudować przedszkola w Bogucicach i Łapczycy, a także rozważyć budowę przedszkola w Gawłowie.
Ważne dla lokalnej społeczności są również potrzeby seniorów i osób z ograniczoną sprawnością. Chciałbym wprowadzić Gminny Program Opieki Senioralnej, spełniający oczekiwania tej grupy społecznej.

Szanowni Mieszkańcy, chcę, aby Gmina Bochnia była przyjazna dla mieszkańców, gości i inwestorów. Ważna dla mnie jest dbałość o jej wszystkich mieszkańców, o jej każdy zakątek. W swoich działaniach
pragnę uwzględnić zróżnicowane potrzeby miejscowości tworzących Gminę. Zamierzam zadbać o wszystkie grupy społeczne, uwzględniając ich specyfikę. Znam mocne i słabe strony Gminy i wynikające z tego szanse oraz zagrożenia dla jej rozwoju. Podejmę wszelkie działania, aby w jak największym stopniu pozyskiwać i wykorzystywać środki krajowe i Unijne oraz kierować je na zadania spełniające w sposób sprawiedliwy oczekiwania lokalnej społeczności.

Jestem przygotowany by sprostać tym wyzwaniom. Od blisko 30. lat jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zajmuję się szeroko rozumianym rozwojem obszarów
wiejskich, w tym rozwojem zrównoważonym. Opublikowałem blisko 100 prac naukowych z tego zakresu i byłem promotorem ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Jestem doktorem habilitowanym nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska.

Szanowni Państwo, moim marzeniem jest, aby każdy z Was był dumny ze związków z Gminą Bochnia, z tego, że tu się urodził, wychowywał, tu mieszka, tu pracuje. Liczę na wsparcie ze strony całej społeczności gminnej, a w szczególności ze strony ludzi młodych, mających nowe pomysły i często inne spojrzenie na sprawy Gminy.

Proszę, abyście wzięli udział w wyborach samorządowych, bo tylko wtedy Wasze sprawy pozostaną w Waszych rękach.

Z wyrazami szacunku

Jacek Salamon

Kandydat na Wójta Gminy Bochnia

* * *

W tym miejscu pozwolę sobie na podanie miejsc i terminów moich spotkań przedwyborczych:

- 11 października, godz. 18.00, Ostrów Szlachecki 105, Sala „Biesiada”,
- 16 października, godz. 18.00, Siedlec, Hotel „Lech”,
- 17 października, godz. 18.00, Nieprześnia 1, „Dworek Nieprześnia”.

Najnowsze