Wydarzenia

Rada powiatu określiła zasady wnoszenia uchwał przez mieszkańców

Mirosław CISAK

W czwartek radni powiatu bocheńskiego przegłosowali uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Takie prawo będzie przysługiwało grupie co najmniej 500 osób.

W styczniu 2018 r. wprowadzono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Chodzi m.in. o zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, czy ustawie o samorządzie powiatowym.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Nowe przepisy wprowadzają od nowej kadencji samorządowej m.in. obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Takie prawo będzie obowiązywało zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim.

W przypadku gmin obywatelska inicjatywa uchwałodawcza będzie przysługiwała grupie co najmniej 100 osób w gminach do 5000 mieszkańców, co najmniej 200 osób w gminach do 20 000 mieszkańców i co najmniej 300 osób w gminach powyżej 20 000 mieszkańców.

Dla powiatów granicą jest 100 000 mieszkańców. W mniejszych powiatach wystarczy co najmniej 300 podpisów, a w większych co najmniej 500.

W przypadku inicjatyw na poziomie województwa grupa mieszkańców musi liczyć co najmniej 1000 osób.

Potrzebne uchwały dot. zasad

Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych powinny w drodze uchwały określić rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Dlatego na ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni pojawił się projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwałę dotyczącą „określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do Rady Powiatu w Bochni” poparli jednogłośnie wszyscy radni obecni podczas czwartkowej sesji (20 osób).

Ponadgminny charakter zadań

Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu w Bochni będą mogły wystąpić grupy co najmniej 500 mieszkańców powiatu bocheńskiego, posiadających czynne prawa wyborcze.

Inicjatywa uchwałodawcza powinna dotyczyć spraw istotnych dla wspólnoty samorządowej, związanych z wykonywaniem zadań publicznych o charakterze ponadgminnym należących do właściwości Rady Powiatu w Bochni i nie może obejmować spraw związanych z wewnętrzną organizacją i trybem prac organów powiatu.

Przygotowanie projektu uchwały, jego rozpowszechnianie, prowadzenie kampanii promocyjnej, a także organizacja zbierania podpisów, to zadania dla Komitetu inicjatywy uchwałodawczej. Komitet będzie musiał występować pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

Po zebraniu wymaganej liczby podpisów (co najmniej 500) Komitet będzie składał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wykazami podpisów do przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni. Po pozytywnej weryfikacji prawnej przewodniczący rady nada bieg projektowi uchwały.

Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu powiatu i właściwych komisji, przewodniczący umieści projekt w porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego wniesienia.

comments powered by Disqus

Najnowsze