Wydarzenia

Jest ZRID na fragment KN-2. Teraz urząd czeka na opinię ornitologa

Mirosław CISAK

27 kwietnia starosta bocheński wydał decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na budowę ok. 270-metrowego odcinka KN-2 w Bochni (ul. Pileckiego - ul. Turkowskiego). Teraz magistrat czeka jeszcze tylko na opinię ornitologa. Kilka dni temu badał on teren, na którym rosną drzewa mogące być miejscem gniazdowania ptaków. Drzewa te trzeba usunąć przed rozpoczęciem budowy drogi.

Fragment II etapu KN-2 w Bochni - rondo na skrzyżowaniu ul. Pileckiego i II etapu KN-2.

Decyzji ZRID nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny. Z takim żądaniem we wniosku z 16 stycznia 2018 r. wystąpił inwestor (Gmina Miasta Bochnia) argumentując koniecznością przebudowy sieci ciepłowniczej, co jest możliwe wyłącznie poza sezonem grzewczym.

Rozbiórki i wycinka zieleni

Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że wykonawca może rozpocząć prace budowlane. Te muszą jednak zostać poprzedzone robotami rozbiórkowymi oraz wycinką zieleni.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, tj. istniejącej konstrukcji jezdni oraz wlotów dróg bocznych, sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłowniczej oraz garaże blaszane jednostanowiskowe sztuk 15” - napisano w decyzji ZRID.

Na terenie objętym inwestycją zinwentaryzowano 25 różnych gatunków drzew oraz 15 gatunków krzewów. W sumie 426 punktów, w tym 360 drzew.

Ze względu na kolizję z planowaną inwestycją przeznaczono do usunięcia:

- 327 drzew / krzewów / skupin / żywopłotów w zakresie ZRID;
- 31 drzew / krzewów / skupin / żywopłotów poza zakresem ZRID.

Ponadto ze względu na zły stan sanitarny przeznaczono do usunięcia 11 drzew i krzewów.

Urząd czeka na opinię ornitologa

Kluczowa dla rozpoczęcia budowy drogi jest teraz opinia ornitologa. Wycinka drzew i krzewów w trakcie okresu lęgowego ptaków (to czas od 1 marca do 15 października) możliwa jest tylko po stwierdzeniu przez ornitologa braku gniazdowania ptaków na drzewach lub krzewach przeznaczonych do usunięcia.

Magistrat powinien otrzymać opinię ornitologa do ok. 22 maja.

- Ornitolog badał teren, na którym rosną drzewa mogące być miejscem gniazdowania ptaków, bodajże we wtorek w tym tygodniu. Według informacji od ornitologa otrzymamy protokół z tego badania w terminie do dwóch tygodni od jego przeprowadzenia - poinformował Andrzej Koprowski z wydziału promocji i rozwoju miasta.

Z kolei w najbliższych dniach urząd ma otrzymać od wykonawcy harmonogram prac. - Wykonawca ma przedstawić harmonogram w odniesieniu do otrzymanej decyzji ZRID, przy uwzględnieniu terminów zawartej umowy i aneksu. Powinno to nastąpić w najbliższych dniach - wyjaśnił Andrzej Koprowski.

Nadal nie ma jeszcze kompletnego projektu tymczasowej organizacji ruchu. - Tu również liczymy na kilkudniowy termin - przyznał Andrzej Koprowski.

Uwagi nie wpłynęły na decyzję

Sporo zamieszania wzbudzała informacja dotycząca uwag wniesionych na etapie procedowania decyzji ZRID. Takie uwagi wniosły 4 osoby uznane za strony. Chodziło m.in. o dodatkowy mur oporowy zabezpieczający prywatny teren oraz wyłączenie kilku garaży z rozbiórki.

W uzasadnieniu do decyzji ZRID wyjaśniono, że organ prowadzący postępowanie nie może wpływać na zakres rzeczowy inwestycji, dlatego uwagę przekazano inwestorowi. W odpowiedzi burmistrz Bochni wyjaśnił, że z mieszkańcem, który zgłosił uwagi, odbywały się wielokrotne spotkania i podczas jednego z nich strona ostatecznie zatwierdziła przedstawione rozwiązania projektowe. Burmistrz poinformował również, że proponowane przez stronę zmiany spowodowałyby „bardzo duże zmiany zakresu rzeczowego jak i samego wniosku o decyzję ZRID”, co znacząco wydłużyłoby proces inwestycyjny.

Rozstrzygając tę kwestię starosta stwierdził, że „uwagi stron nie wpływają na wydanie pozytywnej decyzji”. - „Zakres inwestycji został określony we wniosku, a organ związany jest postanowieniami w nim zawartymi. Organ nie może stosować wykładni rozszerzającej, poszerzać i modyfikować zakres wniosku” - napisano w uzasadnieniu decyzji ZRID.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do wojewody małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

comments powered by Disqus

Najnowsze