Wydarzenia

O problemach społecznych na sesji. "Tworzenie enklaw jest niekorzystne"

Mirosław CISAK

Jednym z głównym tematów ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia była „Informacja o podstawowych problemach społecznych mieszkańców”. Szef MOPS-u skrytykował budowanie osiedli socjalnych. - Tworzenie enklaw mieszkań socjalnych jest niekorzystne - powiedział Norbert Paprota.

Na zdjęciu akcja streetworkerów z "Ochronki" na osiedlu socjalnym w Bochni.

Podczas marcowej sesji dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni zaprezentował aktualne informacje dotyczące problemów społecznych mieszkańców.

Do demograficznych okoliczności charakteryzujących Bochnię należą: wzrost liczby osób starszych; wzrost obciążenia demograficznego (coraz mniejsza liczba mieszkańców będzie pracowała na zaspokojenie mieszkańców, którzy znajdą się w wieku poprodukcyjnym); ujemne saldo migracyjne (więcej osób z miasta wyjeżdża niż do niego przyjeżdża); względnie stała liczba mieszkańców miasta.

Do nowych wyzwań zauważanych przez MOPS należą m.in. przemiany rodziny, wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich - liczby rodziców samotnie wychowujących dzieci, osłabienie trwałości rodziny, zaburzenia realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych, wzrost liczby dzieci przejawiających zaburzenia emocjonalne, przemoc w rodzinie, osoby starsze pozbawione opieki dzieci.

Problemy mieszkańców z perspektywy MOPS

Powód trudnej sytuacji życiowej - Liczba rodzin* - Liczba osób w rodzinach

Długotrwała lub ciężka choroba - 321 - 692
Niepełnosprawność - 283 - 566
Ubóstwo - 278 - 675
Bezrobocie - 191 - 558
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 191 - 617
(w tym: rodziny niepełne - 101 - 307
rodziny wielodzietne - 20 - 120)
Alkoholizm - 74 - 125
Potrzeba ochrony macierzyństwa - 37 - 201
Bezdomność - 10 - 10
Trudności w przystosowaniu do życia opuszczeniu zakładu karnego - 8 - 15

*Dane nie sumują się do 100% - w jednej rodzinie może wystąpić więcej niż jedna dysfunkcja.

Jak 500+ pomaga mieszkańcom?

W Bochni świadczenia 500+ pobiera 2400 rodzin, w których wychowuje się 3543 dzieci. Łączna kwota świadczeń w 2017 roku wyniosła 18 225 903 zł. Ponadto zasiłki rodzinne w łącznej kwocie 7 313 742 zł trafiły do 923 rodzin.

- W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z olbrzymią zmianą jeśli chodzi o realizację polityki społecznej państwa. Uruchomione zostały dwa duże programy, czyli Rodzina 500+ i większe zaangażowanie w „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jakie przynosi to skutki dla sytuacji ekonomicznej mieszkańców? Porównując 2017 i 2016 rok obserwujemy 15-proc. spadek osób korzystających z pomocy społecznej. To jest stosunkowo dużo, tym bardziej, że atrakcyjność świadczeń z pomocy społecznej stale rośnie - powiedział Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Błędne koło

Szef bocheńskiego MOPS-u zwrócił uwagę na lokalizację mieszkań socjalnych w Bochni (ul. Na Buczków i ul. Korbońskiego).

- Tworzenie enklaw mieszkań socjalnych jest niekorzystne. Może jest to opłacalne ze względów ekonomicznych. Natomiast ze względów społecznych jest to wielki problem. Kumulacja na jednym terenie rodzin z dużymi trudnościami, osób z dużymi problemami, powoduje degradację - stwierdził Norbert Paprota.

- Osoby nowo przychodzące do tych środowisk z czasem pogarszają swoje funkcjonowanie. Skutkuje to wzrostem zaangażowania środków publicznych na pomoc tym osobom, a przede wszystkim dzieci wychowywane w tych środowiskach są skazywane na nabywanie pewnych wzorców zachowań, które absolutnie im nie służą. Kumulując rodziny z trudnościami na jednym terenie sami wypracowujemy sobie problemy dla polityki społecznej, które sami rozwiązujemy, więc jest to samowystarczalny organizm. Polityka społeczna sama produkuje problemy, którymi potem się zajmuje - powiedział Norbert Paprota.

Dyrektor MOPS-u przypomniał o ciekawym projekcie realizowanym ostatnio przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka”. O streetworkerach, którzy spotykali się z dziećmi i młodzieżą na osiedlach socjalnych można przeczytać TUTAJ.

Norbert Paprota stwierdził również, że w przypadku budowy nowych mieszkań socjalnych dobrze byłoby dążyć do ich rozproszenia.

Problemy w rodzinach

Kolejnym ważnym problemem społecznym jest przemoc w rodzinie. Z informacji MOPS wynika, że w Bochni procedurą „Niebieskiej Karty” objęte są 123 rodziny.

Liczba osób doświadczających przemocy:

kobiety - 107;
mężczyźni - 31;
dzieci - 116.

- Po raz pierwszy w tym roku od ponad 20 lat mojej pracy spotkałem się z sytuacjami, gdzie mamy same składają wnioski do sądu o odebranie im dzieci. To są pierwsze dwie takie sytuacje. W jednej rodzinie dotyczy to 5 dzieci, a w drugiej 1 dziecka. To są takie jaskrawe przypadki pokazujące co dzieje się w rodzinach. Są to panie, które wywodzą się z rodzin, które nazwalibyśmy rodzinami funkcjonującymi zwyczajnie. One po prostu nie dojrzały do tej roli, jest ona dla nich za trudna, a skoro jest za trudna to po co taki ciężar nosić, skoro można to rozwiązać przekazując dzieci w pieczę zastępczą - mówił Norbert Paprota.

comments powered by Disqus

Najnowsze