Wydarzenia

Bochnia: Plany magistratu na dotacje w latach 2018-2020

Mirosław CISAK

Kilkanaście projektów na łączną kwotę prawie 70 mln zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości ok. 55 mln zł - to aktualne plany Bochni na lata 2018-2020. Niedawno urzędnicy przedstawili te informacje radnym komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Wizualizacja Rynku w Bochni po rewitalizacji.

Prezentacja zawierała kilkanaście inwestycji, na które urzędnicy zamierzają starać się o dofinansowanie zewnętrzne lub pożyczkę. Dwa z projektów są w trakcie procesu aplikowania (rewitalizacja Rynku i odnawialne źródła energii dla mieszkańców).

- Czekamy na coś wyjątkowego. Przeliczając na pieniądze projekt za 10-20 mln zł dotyczący ogółu mieszkańców, coś co wszyscy zauważą, co zostanie w Bochni po 2020 roku - powiedział radny Piotr Dziurdzia, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Za priorytetowe zadania cały czas uchodzi rewitalizacja Rynku i Plant Salinarnych. Jak już informowaliśmy wniosek na Planty Salinarne odpadł ze względów formalnych (szczegóły TUTAJ). Urzędnicy przyznali jednak, że nawet gdyby oba wnioski nadal „były w grze” to realnie można byłoby liczyć i tak na jedną dotację.

- Planty odpadły, ale zdajemy sobie sprawę, że składając dwa wnioski i tak realnie liczyliśmy na jeden. Nie ma bowiem możliwości, abyśmy zabrali 10 proc. puli jaka była dostępna, bo to jest tylko 217 mln zł na miasta małe i średnie z całego województwa małopolskiego - powiedziała Ewa Dudek z zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rewitalizacji miasta.

Rozstrzygnięcie konkursu, z którego dotację może uzyskać rewitalizacja Rynku i centrum miasta, nie zostało jeszcze opublikowane, mimo iż urząd marszałkowski jako termin rozstrzygnięcia podaje „styczeń 2018 r.”.

W przypadku Plant Salinarnych urzędnicy chcą wystąpić o środki unijne przeznaczone na „rewitalizację terenów poprzemysłowych”, fundusze norweskie lub pożyczkę (szczegóły poniżej).

* * *

Projekty w trakcie procesu aplikowania:

1. Rewitalizacja centrum miasta - RYNEK OD-NOWA

- wartość projektu: 22 442 538,17 zł
- środki zewnętrzne (RPO WM - Poddziałanie 11.1.2): 14 622 131,35 zł
- środki własne: 7 802 406,82 zł

2. Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł dla gmin województwa małopolskiego

- wartość projektu: 1 116 461,04 zł
- środki zewnętrzne (RPO WM - Poddziałanie 4.1.1.): 609 044,85 zł (60%)
- środki własne: beneficjenci końcowi (mieszkańcy)

Kluczowe projekty planowane do dofinansowania na lata 2018-2020:

1. Rewaloryzacja Plant Salinarnych

Gotowość do realizacji projektu:

- kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym projekty wykonawcze: opracowana i zatwierdzona;
- prawomocne pozwolenie na budowę: uzyskane;
- pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: uzyskane;
- zgody na dysponowanie nieruchomością na czas realizacji i utrzymania trwałości projektu: uzyskane;

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 14 178 715,05 zł;
- fundusze zewnętrzne:

a) Fundusze UE (RPO WM 2014-2020) 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
- planowany termin naboru: 15 marca 2018 r.
- poziom dofinansowania: 75%

b) 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski
- program pożyczkowy: 300 tys. - 15 mln zł
- maksymalny okres spłaty: 20 lat

c) Fundusze EOG (III Edycja 2014-2021) Program „Kultura”
- planowany termin naboru: IV kw. 2018 r.
- poziom dofinansowania: 85%

2. Rewitalizacja Zamku Żupnego

Gotowość do realizacji projektu:

- koncepcja funkcjonalna;
- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
- kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa z pozwoleniem na budowę (do 29 września 2018 r.).

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 7 000 000,00 zł;
- fundusze zewnętrzne:

a) Fundusze EOG (III Edycja 2014-2021) Program „Kultura”
- planowany termin naboru: 2019 r.
- poziom dofinansowania: 85%

b) Fundusze UE (RPO WM 2014-2020) 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski
- program pożyczkowy: 300 tys. - 15 mln zł
- maksymalny okres spłaty: 20 lat
- niskie oprocentowanie, brak prowizji
- planowany termin naborów: 2019 r.

3. Wirydarz - rewitalizacja dziedzińca Muzeum im. St. Fischera

Gotowość do realizacji projektu:

- projekt zdefiniowany i uruchomiony: wpisany na listę projektów podstawowych Gminnego Programu Rewitalizacji;
- koncepcja architektoniczna: opracowana i zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- program funkcjonalno-użytkowy: planowane wykonanie do IX 2018.

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 7 250 000,00 zł;
- zewnętrzne źródła finansowania:

a) Fundusze UE – RPO WM 2014-2020: 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego
- wysokość dofinansowania: 55% - 75%
- planowany termin naborów: 2019 r.

b) Fundusze EOG – III edycja 2014-2021 Program „KULTURA”
- wysokość dofinansowania: 85%
- planowany termin naborów: 2019 r.

4. Biblioteka Przyszłości - Centrum Kulturalno-Edukacyjne

Gotowość do realizacji projektu:

- projekt zdefiniowany i uruchomiony: wpisany na listę podstawową projektów Gminnego Programu Rewitalizacji;
- koncepcja ideowo-funkcjonalna (nie jest to koncepcja budowlana): opracowana;
- dwa warianty lokalizacyjne: Planty (budynki ul. Regis 4 i 6), tzw. „ruski rynek” - ul. Floris;
- program funkcjonalno-użytkowy: planowane wykonanie do IX 2018 r.

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 16 000 000,00 zł;
- zewnętrzne źródła finansowania:

a) Fundusze EOG - III edycja 2014-2021 Program „KULTURA” (stajnie salinarne)
- wysokość dofinansowania: 85%;
- planowany termin naborów: 2019 r.

b) Fundusze UE (RPO WM 2014-2020) 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski
- program pożyczkowy: 300 tys. - 15 mln zł;
- niskie oprocentowanie, max. okres - 20 lat;
- planowany termin naborów: 2019 r.

c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Program „Poprawa jakości powietrza”, Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności (nowy obiekt)
- wysokość dofinansowania: 40% (plus pożyczka jako uzupełnienie kosztów kwalif.);
- planowany termin naborów: nabór ciągły.

5. Rehabilitacja Osiedla Socjalnego ul. Na Buczków w Bochni

Gotowość do realizacji projektu:

- zintegrowany projekt rewitalizacyjny - zdefiniowany i zaakceptowany (3 karty w GPR):
1) modernizacja dwóch budynków socjalnych na ul. Na Buczków;
2) adaptacja części budynku na funkcje filii placówki wsparcia dziennego (PDW) dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez „Ochronkę”;
3) utworzenie ogrodu społecznego w otoczeniu budynków mieszkalnych.

- projekt techniczny (remont elewacji i części wspólnych) i budowlany (adaptacja na filię PDW): planowane wykonanie 2019 r.

- komplementarny projekt miękki: zdefiniowany i zaakceptowany (1 karta w GPR):
1) utworzenie filii placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na osiedlu ul. Na Buczków.

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 550 000,00 zł;
- wartość projektu miękkiego: 800 000,00 zł;

- zewnętrzne źródła finansowania:

a) Fundusze EOG - III edycja 2014-2021, Obszar programowy - Integracja i wzmocnienie pozycji Romów
- wysokość dofinansowania: 85%
- planowany termin naborów: 2019 r.

b) Fundusze UE - RPO WM 2014-2020, 9.1.2 Aktywna integracja
- wysokość dofinansowania: 92,7%;
- planowany termin naborów: 2019 r.

6. Termomodernizacja obiektów oświatowych

Gotowość do realizacji projektu:

- zintegrowany projekt termomodernizacyjny: zdefiniowany i uruchomiony;
- termomodernizacja 5 budynków: PSP nr 2, PSP nr 5, PSP nr 7, dawne Gimnazjum nr 2 i Przedszkole nr 1;
- kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa: opracowana i zatwierdzona;
- decyzja pozwolenie na budowę: uzyskana;

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 6 300 000,00 zł;
- fundusze zewnętrzne:

a) Fundusze EOG (III edycja 2014-2021), Program „Środowisko, Energetyka, Klimat
- planowany termin naboru: IV kw. 2018 r.
- poziom dofinansowania: 80% (uzależniony od redukcji poziomu CO2).

7. Rewitalizacja centrum miasta: „Cieszmy oczy - estetyzacja kamienic”

Gotowość do realizacji projektu:

- projekt rewitalizacyjny: zdefiniowany i uruchomiony;
- rewaloryzacja 5 kamienic: Rynek 1, Rynek 3, Rynek 10, Rynek 14, Rynek 15;
- kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa: opracowana i zatwierdzona;
- pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: uzyskane;
- decyzja pozwolenie na budowę: uzyskana;

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 2 500 000,00 zł;
- fundusze zewnętrzne:

a) Fundusze UE (RPO WM 2014-2020) 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski
- program pożyczkowy: 100 tys. - 3,2 mln zł (niskie oprocentowanie)
- maksymalny okres spłaty: 20 lat;
- planowany termin naboru: 2019 r.

8. Budowa obwodnicy trasy północno-zachodniej - etap II

Gotowość do realizacji projektu:

- kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa: w trakcie opracowania;
- odcinek I: ul. Pileckiego - ul. Turkowskiego;
- odcinek II: ul. Turkowskiego - ul. Serugi;
- odcinek III: ul. Serugi - ul. Nowy Świat;
- decyzja ZRID na odcinek I: planowane uzyskanie decyzji - luty 2018 r.

Budżet i planowane źródła finansowania:

- wartość projektu: 14 000 000,00 zł;
- fundusze zewnętrzne:

a) Fundusze krajowe (NPPDL 2014-2019). Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
- planowane terminy naborów: 15 września 2018 r., 15 września 2019 r.
- poziom dofinansowania: 50% (max. 3 000 000,00 zł).

Lista pozostałych projektów (otwarty katalog):

1. Renowacja cmentarza z I wojny światowej przy ul. Orackiej w Bochni
- wartość projektu: 360 000,00 zł;
- środki zewnętrzne (Program MKiDN): max. 200 000,00 zł;
- środki zewnętrzne (dotacja wojewody małopolskiego): max. 80 000,00 zł;
- środki własne: 22,2%;
- planowany termin naboru: 31 stycznia 2018 r.

2. Renowacja przydrożnej kapliczki z figurą Matki Bożej przy ul. Proszowskiej w Bochni
- wartość projektu: 25 000,00 zł;
- środki zewnętrzne (Program „Kapliczki Małopolski 2018”): max. 20 000,00 zł;
- środki własne: 20%;
- planowany termin naboru: 15 marca 2018 r.

3. Utworzenie podwórka integracyjnego na osiedlu socjalnym ul. Kaima
- wartość projektu: 100 000,00 zł;
- środki zewnętrzne (Ministerstwo Sportu - strefy aktywności): 50%;
- środki własne: 50%;
- planowany termin naboru: 2019 r.

4. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bochni (2018 - 2020)
- wartość projektu: 180 000,00 zł;
- środki zewnętrzne (FOGR): 50%;
- środki własne: 50%;
- planowany termin naboru: 2018-2020 r.

5. Zagospodarowanie przestrzeni w okolicach boiska sportowego na os. Krzęczków - Łychów
- wartość projektu: 50 000,00 zł;
- środki zewnętrzne (Ministerstwo Sportu - strefy aktywności): 50%;
- środki własne: 50%;
- planowany termin naboru: 15 lutego 2018 r.

6. Utworzenie i wyposażenie Bocheńskiego Klubu Seniora + (adaptacja lokalu przy ul. Floris 3)
- wartość projektu: 700 000,00 zł;
- środki zewnętrzne (Program Senior +): 75%;
- środki własne: 25%.

Wartość portfela projektów przewidzianych do aplikowania na lata 2018-2020:

wartość projektów: 69 993 710,00 zł (100%);
dofinansowanie: 55 651 008,00 zł (79,5%);
środki własne: 14 342 702,00 zł (20,5%).

comments powered by Disqus

Najnowsze