Wydarzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni: Środki dla Pracodawców

Artykuł promocyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w 2018 roku zaprasza Pracodawców, dla których jest właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, do korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

   

 

Jesteś pracodawcą i chciałbyś inwestować w podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji własnych
i zatrudnionych pracowników możesz uzyskać sfinansowanie lub dofinansowanie ze środków krajowego funduszu szkoleniowego na:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

- określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

W 2018 roku środki podstawowego limitu KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego w następujących PRIORYTETACH ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy,

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

JAK UZYSKAĆ ŚRODKI

Pracodawcy zainteresowani środkami na sfinansowanie kosztów kształcenia powinni złożyć wniosek wraz z załącznikami w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

We wniosku należy podać m. in.: dane firmy, wybraną formę podnoszenia kwalifikacji, termin jej realizacji, całkowity koszt wydatków oraz wysokość wnoszonego wkładu własnego. Należy również uzasadnić zasadność odbycia kształcenia, uwzględniając obecne lub przyszłe potrzeby.

Wniosków oraz szczegółowych kryteriów dotyczących finansowania kształcenia należy szukać na stronie internetowej urzędu pracy, na obszarze działań, którego firma posiada siedzibę lub oddział. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z aktualnymi na dany rok Zasadami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje oraz formularze niezbędnych dokumentów znajdziesz na stronie internetowej www.bochnia.praca.gov.pl oraz u specjalistów do spraw rozwoju zawodowego – doradców klienta.

ZAPRASZAMY!

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
tel. 14/614-97-44, 14/ 614-97-45, 14/614-97-24

Najnowsze