Wydarzenia

Dotacje z UE: Bez "kary" za Park and Ride. Jest odpowiedź z urzędu marszałkowskiego

Tomasz STODOLNY

Magistrat otrzymał wreszcie oficjalne stanowisko urzędu marszałkowskiego w sprawie tzw. "oświadczenia o rzetelności beneficjenta". Wynika z niego, że fiasko budowy Park and Ride nie blokuje Bochni możliwości ubiegania się o kolejne unijne dotacje.

Przypomnijmy: według nowych wytycznych do wniosków o dofinansowanie trzeba załączać oświadczenie, że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nie została z wnioskodawcą rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie. Chodzi o sytuacje, w których instytucja rozwiązuje umowę z beneficjentem, z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, który np. realizował projekt niezgodnie z przepisami prawa, nie rozpoczął realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie, czy też w ogóle zaprzestał realizacji projektu.

W przypadku Bochni od razu nasuwa się kwestia niezrealizowania projektu Park and Ride. Dwa lata temu umowę o dofinansowanie trzeba było rozwiązać, a przyznane 6,5 mln złotych dotacji trzeba było zwrócić. Czy to oznacza, że jeszcze przez rok władze Bochni nie będą mogły podpisać takiego oświadczenia - czyli nie będą mogły ubiegać się o środki unijne?

O sprawie napisaliśmy po raz pierwszy miesiąc temu. Od tamtej pory magistrat nie chciał jej komentować, poinformowano jedynie, że wystapiono do urzędu marszałkowskiego o oficjalną interpretację sytuacji w kontekście "oświadczenia o rzetelności beneficjenta". Dziś już wiemy - jest ona korzystna dla Bochni.

W odpowiedzi na pismo magistratu Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Hubert Guz najpierw stwierdził: "kryterium rzetelności wnioskodawcy jest weryfikowane na podstawie oświadczenia, złożonego przez wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy). Biorąc pod uwagę powyższe, po złożeniu przez Państwa wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, będzie można na etapie oceny formalnej zweryfikować czy spełniają Państwo kryterium rzetelności wnioskodawcy."

Ale potem dodał to, co jest z punktu widzenia Bochni najważniejsze:

"Jednakże w przedstawionym stanie faktycznym sprawy mogą Państwo złożyć oświadczenie o rzetelności wnioskodawcy, ponieważ umowa o dofinansowanie projektu nr MRPO.04.02.03-12-064/14 pn. „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Bochnia” została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 14.09.2015 r. Zatem ww. umowa została rozwiązana z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy."

comments powered by Disqus

Najnowsze