Wydarzenia

OŚWIADCZENIE radnego Krzysztofa Sroki

Poniżej treść oświadczenia radnego Krzysztofa Sroki, odczytanego na sesji Rady Miasta Bochnia.

Bochnia, dnia 30.11.2017

Panowie Przewodniczący Szanowni Radni

Na portalu internetowym Bochnianin ukazała się w dniu 25.11.2017 roku relacja z posiedzenia komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z punktu gdzie omawiana była uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości tej opłaty.

Z przedstawionej relacji można wyciągnąć wniosek, że prowadziłem dyskusję w sposób niedemokratyczny i nieobiektywny.

W trakcie kilkuminutowej dyskusji która wywiązała się na temat w/w ustawy ja jako Przewodniczący Komisji zadałem jedno pytanie Panu Naczelnikowi Andrzejowi Dębińskiemu czy prawdą jest, że od 01.01.2018 roku wchodzi nowy cennik odbioru śmieci na wysypiskach. Po tych słowach Pan Radny Robert Żelichowski zarzucił mi brak obiektywizmu z racji zatrudnienia w spółce BZUK Sp. z o.o. pomimo, że wcześniej nie zgłosił żadnego formalnego wniosku dotyczącego wykluczenia mnie z obrad w zakresie omawiania w/w punktu.

Chce zaznaczyć, że Pan Radny Robert Żelichowski zgłosił jeden wniosek formalny dotyczył zdjęcia projektu tej uchwały z porządku obrad z sesji Rady Miasta która ma się odbyć w dniu 30.11.2017.

Poddałem ten wniosek pod głosowanie. Jednak wniosek został odrzucony w głosowaniu jedna osoba zagłosowała za, jedna osoba była przeciwko, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Mój głos był wstrzymujący.

Chcę podkreślić, że przedmiotem dyskusji na komisji nie było rozważanie możliwości i warunków bezprzetargowego powierzenia BZUK Sp. z o.o. odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Bochnia. W świetle obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych takie powierzenie byłoby zgodne z prawem i jest w wielu miastach stosowane (np. Tarnów).

W Gminie Miasta Bochnia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Pan Burmistrz Miasta ogłosił przetarg. Konsorcjum dwóch firm tj. BZUK Sp. z o.o. oraz Ekombud złożyło najniższą ofertę cenową.

W świetle powyższego uważam, że nie było żadnych podstaw do stawiania mi zarzutów braku obiektywizmu w dyskusji nad wyborem metody ustalania opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi i jej wysokości.

Oświadczam, że w dniu 27.11.2017 złożyłem odpowiednie pismo na Komendę Powiatową Policji w Bochni w związku z zamiarem wniesienia prywatnego aktu oskarżenia oraz pozwu o ochronę dóbr osobistych na podstawie art. 488 k.p.k. i ustalenie danych osobowych oraz adresu zamieszkania NN osoby autora treści (komentarza do artykułu) podpisanego nickiem „wyborca 2018” znajdującego się pod wyżej podanym adresem internetowym (print screen w załączeniu).

Powyższy wpis przez kłamliwe sformułowanie narusza moje i mojego syna dobra osobiste oraz podważa naszą wiarygodność jako funkcjonariuszy publicznych, przez co jestem zmuszony do ochrony dóbr osobistych na drodze prawnej.

Z poważaniem

/-/ Krzysztof Sroka 

Najnowsze