Wydarzenia

Rok do wyborów. Ile obietnic zrealizował burmistrz Bochni?

Mirosław CISAK

Za rok wybory samorządowe. Najbardziej prawdopodobny termin to 18 listopada 2018 roku. Samorządowcom zostało 12 miesięcy na wypełnienie złożonych obietnic wyborczych. Ile do tej pory udało się zrobić w Bochni?

Trzy lata temu Stefan Kolawiński przedstawił wyborcom 15 punktów podzielonych na dwa bloki: rozwój (9) i bezpieczeństwo (6). Hasła zostały najpierw przedstawione krótko, w kilku słowach. Do tego dołączone były rozwijające opisy. Cały program z 2014 roku można przeczytać poniżej.

Rok temu robiąc podsumowanie na półmetek kadencji do grupy obietnic „zrealizowanych w całości” zaliczyliśmy: - „Pozyskiwanie kolejnych inwestorów na obszar Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” i „Stworzenie budżetu obywatelskiego”. Pozostałe obietnice zakwalifikowaliśmy do grupy „zrealizowane w części” (np. w trakcie budowy lub tylko pewien zakres prac) i „niezrealizowane”. Podsumowanie z połowy kadencji można zobaczyć TUTAJ.

Po roku zmiany są niewielkie. Do grupy zrealizowanych zadań można zaliczyć „Budowę mieszkań socjalnych dla rodzin najbardziej potrzebujących” (nowy budynek przy ul. Na Buczków), a z „niezrealizowanych” do grupy „zrealizowane w części” można przenieść „Dalsze aktywne pozyskiwanie środków unijnych” (urząd zdobył dotację na tężnię, ale przepadł wniosek na Planty, a kwestia dotacji na rewitalizację Rynku nie została jeszcze rozstrzygnięta).

W naszej ocenie na rok przed wyborami burmistrz Stefan Kolawiński zrealizował 3 z 15 obietnic wyborczych.

Program wyborczy Stefana Kolawińskiego z 2014 r.:

„Rozwój”

1. Pozyskiwanie kolejnych inwestorów na obszar Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
2. Budowa mieszkań socjalnych dla rodzin najbardziej potrzebujących
3. Doprowadzenie do wykonania łącznika między autostradą a drogą krajową 4 (94)
4. Dalsze aktywne pozyskiwanie środków unijnych
5. Rewitalizacja plant salinarnych – budowa tężni solankowej
6. Stworzenie budżetu obywatelskiego
7. Dalsza poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej (w tym II etap KN-2 + łącznik-965)
8. Przyjazne podejście do inwestorów
9. Kontynuacja poprawy estetyki miasta, a w szczególności jego centrum (w tym basen odkryty)

„Bezpieczeństwo”

1. Kontynuacja rozbudowy monitoringu
2. Budowa drogi wzdłuż rzeki Raba
3. Dokończenie budowy kanalizacji opadowej
4. Uregulowanie i oczyszczenie koryta potoku Gróbka oraz Babica
5. Rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży
6. Budowa ścieżek rowerowych

OPISY:

„Rozwój”

1. Pozyskiwanie kolejnych inwestorów na obszar Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

„BSAG to chyba najważniejsza inwestycja mijającej kadencji, gdzie już wybudowano zakład opakowań tekturowych Wernel-Kenkel zatrudniający kilkadziesiąt (docelowo kilkaset) osób, a w budowie są dwa kolejne. To nie wszystko, BSAG oferuje przyszłym inwestorom 11 działek pod zabudowę przemysłową. Zabiegi o przyszłych inwestorów są i będą nadal czynione. Poprzez szerokie spektrum informacyjne i propagowanie strefy w kraju a nawet poza granicami, prowadzone są zabiegi w zakresie pozyskania przyszłych inwestorów. BSAG to nie tylko nowe miejsca pracy, ale też o wiele wyższe wpływy do budżetu miasta, podniesienie atrakcyjności okolicznych terenów i zwiększenie prestiżu regionu”.

2. Budowa mieszkań socjalnych dla rodzin najbardziej potrzebujących

„Od lat istnieje w Bochni problem mieszkań socjalnych. W związku z tym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych najbardziej potrzebujących obywateli naszego miasta, planowane jest posadowienie budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

3. Doprowadzenie do wykonania łącznika między autostradą a drogą krajową 4 (94)

„Istnieje konieczność skomunikowania autostrady z drogą krajową 4. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie niedalekie położenie BSAG i Stalproduktu. W ciągu trasy łącznika przewidziana jest budowa wiaduktu przebiegającego nad torami kolejowymi”.

4. Dalsze aktywne pozyskiwanie środków unijnych

„Dalsze aktywne pozyskiwanie środków unijnych W mijającej kadencji miasto pozyskało 21 mln zł. Na lata 2014-2020 przewidywana jest nowa pula środków unijnych do rozdysponowania. Naszym celem jest aby miasto w jak największym stopniu mogło skorzystać z tej szansy bez nadmiernego zadłużenia. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani”.

5. Rewitalizacja plant salinarnych – budowa tężni solankowej

„Urząd Miasta ogłosił konkurs dot. opracowania studium zagospodarowania przestrzennego Rynku i Plant Salinarnych. Pozwoli to na nowe spojrzenie, na przestrzeń publiczną jaką są planty i stworzenie spójnej wizji zagospodarowania tej części miasta. Moim zdaniem tylko szerokie konsultacje społeczne dadzą odpowiedź jak w przyszłości mają wyglądać Planty. Uważam, że w tej przestrzeni nie może zabraknąć tężni solankowej, która pozwoli na odzyskiwanie sił i zdrowia mieszkańcom Bochni, a również niewątpliwie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystyczno-uzdrowiskowej naszego miasta”.

6. Stworzenie budżetu obywatelskiego

„Wzorem innych miast już w roku bieżącym przystąpiliśmy do stworzenia tzw. Budżetu obywatelskiego. Założyłem, że w przyszłym budżecie każde z osiedli otrzyma kwotę 50 000,00 zł. Pula ta zostanie przeznaczona na wykonanie zadań, które wskaże zarząd osiedla po uzgodnieniu z jego mieszkańcami. Ponieważ jestem przekonany, że mieszkańcy Bochni wiedzą najlepiej jakie są ich najważniejsze potrzeby inwestycyjne, dlatego praktykę tę zamierzam kontynuować w latach następnych”.

7. Dalsza poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej

„Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej obejmuje nie tylko bieżące remonty dróg, chodników oraz pozyskanie terenu pod wykonanie nowych parkingów, ale także:

- dalsze pozyskiwanie środków z tzw.”schetynówek” na rozbudowę dróg lokalnych
- budowę drugiego odcinka trasy północno-zachodniej w Bochni wraz z budową skrzyżowań, zjazdów publicznych oraz indywidualnych, a także przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi oraz budowę oświetlenia ulicznego
- budowa ciągu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 965 z węzłem autostradowym. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację ulicy Hutniczej oraz budowę nowego połączenia drogowego od skrzyżowania z ulicą Wygoda do planowanego łącznika autostradowego wraz z budową skrzyżowań, zjazdów publicznych oraz indywidualnych, a także przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu”.

8. Przyjazne podejście do inwestorów w zakresie ułatwiania i pomocy w rozwoju drobnej i średniej przedsiębiorczości

„Całe miasto powinno być objęte planami zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na skrócenie cyklu inwestycyjnego a tym samym uprości procedury. Niedawna zmiana prawa budowlanego otwiera nowe możliwości i ułatwia procesy inwestycyjno-budowlane. Umożliwiło to nam w Urzędzie Miasta dokonanie korzystnych zmian w obsłudze inwestorów. Uważam jednak, że ta ścieżka nie jest zamknięta i można jeszcze sporo zrobić dla lepszej obsługi potencjalnych inwestorów”.

9. Kontynuacja poprawy estetyki miasta, a w szczególności jego centrum

„W ciągu ostatnich kilku lat mieszkańcy Bochni mieli niejedną okazję obserwować zmiany estetyczne zachodzące w naszym mieście. Odnowione obiekty, ulice i zieleń miejska robią pozytywne, ciepłe wrażenie. Nie oznacza to, że nic nie można już zrobić. Słuchając głosu Bochnian również i ja chciałbym, aby do krajobrazu miasta dołączył duży obiekt rekreacyjny wraz z odkrytym basenem. Po Parku Uzbornia będzie to niewątpliwie bardzo często odwiedzane przez mieszkańców i turystów miejsce”.

„Bezpieczeństwo”

1. Kontynuacja rozbudowy monitoringu o kolejne kamery w punktach szczególnie zagrożonych w zakresie bezpieczeństwa

„Kontynuacja rozbudowy monitoringu Planuję dalszą rozbudowę monitoringu – docelowo 36 kamer. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców Bochni jak i osób odwiedzających nasze miasto. Miejsca w których już zamontowane są i będą montowane następne kamery, wskazane zostały przez policję, straż miejską a także mieszkańców”.

2. Budowa drogi wzdłuż rzeki Raba celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz odciążenia ruchu drogowego na ulicy Proszowskiej

„Droga ta, oprócz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, odciąży ruch drogowy na ul. Proszowskiej. Dodatkowym atutem będzie usytuowanie wzdłuż tej drogi ścieżki rowerowej, która połączy się z solnym szlakiem turystycznym Salina Cracoviensis”.

3. Dokończenie budowy kanalizacji opadowej (budowa zbiornika retencyjnego)

„W związku z anomaliami pogodowymi (intensywne opady) dla zabezpieczenia życia i mienia mieszkańców, niezbędna jest budowa nie tylko sieci kanalizacji opadowej, ale także zbiorników retencyjnych. Należy podkreślić, iż problem związany z wodami opadowymi nie był dostrzegany przez dziesiątki lat, dopiero podczas mijającej kadencji rozpoczęliśmy prace w tej dziedzinie”.

4. Uregulowanie i oczyszczenie koryta potoku Gróbka oraz Babica

„W związku z powtarzającymi się okresowo podtopieniami terenów przylegających do potoku Gróbka planuję, po uregulowaniu stosunków własnościowych, udrożnienie przepływu i likwidację zatorów na tym cieku wodnym. Natomiast potok Babica był już częściowo oczyszczany, planuję dalsze oczyszczanie koryta i umacnianie jej brzegów”.

5. Rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży poprzez budowanie obiektów sportowych o nawierzchni bezpiecznej (tartanowej)

„W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży będę czynił starania o pozyskanie środków na tworzenie obiektów sportowych o nawierzchni tartanowej (bezpiecznej). Budowę tych obiektów planuję na poszczególnych osiedlach Bochni”.

6. Budowa ścieżek rowerowych

„Zamierzam budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie miasta Bochnia skomunikowanych z przebiegającym na terenie Puszczy Niepołomickiej szlakiem rowerowym „Salina Cracoviensis”. Planowana sieć łączyć się będzie z europejskim szlakiem EUROVELO 11 oraz z planowanym szlakiem regionalnym VELO RABA. Trasa szlaku przebiegać będzie wzgórzami okalającymi miasto z pięknymi panoramami krajobrazowymi, doliną rzeki Raba, a także ulicami miasta, przy których znajdują się najcenniejsze atrakcje turystyczne. Oznakowanych zostanie 25,5 km tras rowerowych, przy których będą stojaki na rowery, wiaty postojowe, tablice informacyjno-dydaktyczne oraz 4,5 km o utwardzonej nawierzchni wraz z miejscowym oświetleniem (tzw. Kolejka, tereny nad Rabą). Planuję również działania marketingowe, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności szlaku wśród potencjalnych turystów (opracowanie i wydanie map turystycznych, przewodników)”.

[źródło: www.stefan-kolawinski.pl - dostęp z listopada 2014 r.]

comments powered by Disqus

Najnowsze