Wydarzenia

W 2018 roku wyższe stawki podatku od nieruchomości w Bochni

Mirosław CISAK

W 2018 roku w Bochni będą obowiązywały nowe stawki podatku od nieruchomości. W czwartek radni przegłosowali podwyżkę o 1,9 proc., co oznacza dla budżetu miasta ok. 300 tys. zł dodatkowych dochodów. Obniżce ulegnie natomiast podatek od środków transportowych, co uszczupli budżet o ok. 100 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. pixabay.com / CC0 Public Domain

Urzędnicy zaproponowali podwyżkę podatku od nieruchomości o 1,9 proc. - „Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1785) ustawowe górne granice stawek kwotowych dla podatków wskazanych w tym przepisie, ulegają corocznie podwyższczeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usłu konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy.

Wskażnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, wg którego przeliczane są maksymalne stawki podatku od nieruchomości, wzrósł w okresie pierwszego półrocza roku 2017 o 1,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2018 r. górne granice stawek kwotowch podatków i opłat lokalnych.

Burmistrz Miasta Bochnia przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały, w który zaproponowano podniesienie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. o ww. wskaźnik wynoszący 1,9 %. W wyniku zaplanowanych zmian dochody budżetu miasta na rok 2018 wzrosną o kwotę ok. 300 000,00 zł” - napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Głosowanie podczas czwartkowej sesji poprzedziła krótka dyskusja. Najpierw Piotr Dziurdzia, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów, poinformował o stanowisku tej komisji. Poparcie dla projektu uchwały nie było jednomyślne: 3 głosy „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.

- W poprzednim roku podczas dyskusji na komisji budżetowej zdecydowaliśmy, aby zaproponować państwu strategię na najbliższe lata, która będzie polegać na tym, że przy uchwalaniu podatków będziemy posiłkować się wskaźnikami inflacji, po to, żeby potencjalne podwyżki były uzasadnione i racjonalne. Natomiast by uniknąć elementu doraźnych rozgrywek, kiedy przez kilka lat podatków nie podnosimy, a później trzeba jednorazowo podnosić o 6-8 proc., lepiej robić to systematycznie o niewielkie kwoty - argumentował swoje poparcie dla uchwały radny Piotr Dziurdzia.

Przeciwko był m.in. klubowy kolega Piotra Dziurdzi (PiS) - Bogdan Kosturkiewicz. - Uważam za słaby argument podawany przez zwolenników wzrostu podatków, iż skoro mieszkańcy muszą płacić więcej za żywność, wodę to w związku z tym, ponieważ jest inflacja to również należy podnieść podatki od nieruchomości. Dla mnie jest to słaba argumentacja. Podobnie jak słaba argumentacja była w zeszłym roku, kiedy pomimo, że była deflacja, również podwyższano podatki od nieruchomości. Konkluzja jest taka: czy jest deflacja, czy inflacja, podwyżki podatków od nieruchomości w Bochni następują - stwierdził Bogdan Kosturkiewicz.

Dzień przed sesją, na posiedzeniu komisji finansów, krytycznie do podwyżki odniósł się również wiceprzewodniczący rady Karol Klima: - Pytam - na co te pieniądze? Proszę zobaczyć drodzy państwo, jeśli doniesienia prasowe się sprawdzą, to za chwilę naszym mieszkańcom przyjdzie płacić o ponad 20 proc. więcej za śmieci. To będzie kolejne sięgnięcie głębiej do kieszeni mieszkańców. Rozumiem, że gdyby były solidne inwestycje, budowane nowe drogi, nowe parkingi, burmistrz jest w stanie wytłumaczyć mieszkańcom: słuchajcie, potrzebne mi są te pieniądze, bo robię coś dla was. A tak, na co są te pieniądze, skoro my nie potrafimy wykorzystać w naszym mieście tych pieniędzy, które już zaplanowaliśmy? Czy na dodatkowe utrzymanie miasta, które co roku coraz więcej kosztuje? Nie wiem, mi przychodzi na myśl, że być może burmistrz będzie je miał do dyspozycji na nagrody albo premie, bo zbliża się rok wyborczy...

Ostatecznie za nowymi stawkami podatku od nieruchomości zagłosowało 13 radnych, 4 było przeciw i również 4 wstrzymało się od głosu. Nowe stawki podatku na wykazie poniżej.

Podczas czwartkowej sesji uchwalono również nowe stawki podatku od środków transportowych. Urząd zaproponował obniżenie stawek średnio o 30 proc. Oznacza to wpływy mniejsze o ok. 100 000 zł, ale chodzi głównie o zahamowanie odpływu podatników do gminy Bochnia, która ma w regionie rekordowo niskie stawki (w 2017 r. po przeniesieniu kilku firm do gminy Bochnia budżet miasta uszczuplił się o ok. 53 000 zł).

Uchwała nie wywołała już takich emocji. Za nowymi stawkami podatku od środków transportowych zagłosowało 20 radnych, 1 był przeciwny (Bogdan Kosturkiewicz), choć jak przyznał zaraz po głosowaniu... wynikało to z pomyłki.

* * *

Nowe stawki podatku od nieruchomości (będą obowiązywały w 2018 r.):

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,66 zł;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchiowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 3,63 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,21 zł;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2017 r. póz. 1023 z późn.zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni - 1,02 zł;

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,52 zł;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,96 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,94 zł;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,55 zł;

3. od pozostałych, nie wymienionych w pkt 2, budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) garaży - 4,90 zł;

b) budynków gospodarczych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (szopy, stodoły, stajnie, komórki, spiżarnie itp.) - 3,74 zł;

c) pozostałych budynków lub ich części innych niż wymienione pod lit a i b - 6,05 zł;

4. od budowli - 2,0% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017 r. póz. 1785).

comments powered by Disqus

Najnowsze