Wydarzenia

Komisja rewizyjna za udzieleniem burmistrzowi absolutorium

Mirosław CISAK

Radni komisji rewizyjnej podjęli uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie burmistrzowi Bochni absolutorium za 2016 rok. Za podjęciem takiej decyzji zagłosowało 3 radnych, 1 był przeciwny, a 1 wstrzymał się od głosu.

Podczas wtorkowego posiedzenia radni przeanalizowali sprawozdanie burmistrza Bochni z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

- Każdy z nas będzie prezentował opinie dotyczące innych spraw. Powiedzmy sobie szczerze jest to (decyzja) bardziej polityczna niż merytoryczna. Ocenę merytoryczną zawarliśmy w liczbach i nie mamy do nich zastrzeżeń. One pokrywają się z tym co jest w sprawozdaniu i z tym co stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa - powiedział we wtorek radny Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący komisji rewizyjnej.

We wniosku radni komisji rewizyjnej stwierdzili:

„1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 121 758 586,51 zł. Dochody wykonano w kwocie 116 302 343,87 zł, co stanowiło 95,52 % planu.

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 117 259 023,34 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 111 687 703,80 zł, co stanowi 95,25 % planu.

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy (uchwała Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku) kwotę 9 781 322,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku kwotę tę zmniejszono do wysokości 6 622 169,80 zł, a wydatkowano kwotę 6 045 343,84 zł. Kwota ta stanowi 5,20 % zrealizowanych dochodów.

4. Dochody bieżące budżetu zaplanowano w kwocie 114 612 677,62 zł, zrealizowano je w kwocie 111 431 353,88 zł, co stanowi 97,22 % planu. Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w kwocie 7 145 908,89 zł, zrealizowano je w kwocie 4 870 989,99 zł, co stanowi 68,16 % planu.

5. Nadwyżka budżetu Gminy na koniec 2016 roku wyniosła 4 614 640,07 zł.

6. Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniosło 32 650 000,00 zł.

7. Gmina na 31 grudnia 2016 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

8. Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale Nr S.O.VI-423/15/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. postanowiła pozytywnie - z uwagą – zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu, zaznaczając jednocześnie, „...że ocena wykonania budżetu Gminy uwzględniająca m.in. celowość i gospodarność działań podejmowanych przez organ wykonawczy, należy w tym przypadku do Rady Miasta”.

W uwagach do opinii radni stwierdzili: - „Komisja Rewizyjna podczas przeprowadzania kontroli po raz kolejny zwróciła uwagę na przypadki wydatkowania środków publicznych z wyłączeniem procedury przetargowej, poprzez zastosowanie „instytucji zamówienia in house”. Taki sposób zlecania zadań inwestycyjnych jest sprzeczny ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli, która wskazuje, że „Tego typu praktyki zakłócają funkcjonowanie rynku tam, gdzie jest już stworzony i funkcjonuje sprawnie”.

- „Niepokój Komisji Rewizyjnej wzbudziła również nieskuteczność Gminy Miasta Bochnia w zakresie egzekwowania zapisów umów określających sposób i termin wykonania zleceń przez wykonawców. Wielokrotne aneksowanie umów i wydłużanie terminu wykonania prac, obniża rangę zapisów w nich zawartych, a rezygnacja z egzekwowania kar umownych ogranicza zdolność Gminy Miasta Bochnia do realizacji innych zadań inwestycyjnych” - zwrócili uwagę radni komisji rewizyjnej.

- „Podczas analizy treści niektórych porozumień zwrócono uwagę na nieprecyzyjność zapisów w nich zawartych. Brak reakcji na wnioski Komisji Rewizyjnej może skutkować zarzutami o niegospodarność ze strony zewnętrznych organów kontrolnych” - dodali.

Mimo tych uwag wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium uzyskał poparcie bezwzględnej większości członków komisji rewizyjnej („za” zagłosowali: Celina Kamionka, Kazimierz Ścisło i Zbigniew Włosiński, „przeciw” Bogdan Kosturkiewicz, a od głosu wstrzymał się Marek Bryg) i w takiej formie został przedstawiony Radzie Miasta Bochnia, która uchwałę w tej sprawie będzie głosować w czerwcu.

comments powered by Disqus

Najnowsze