Wydarzenia

Pomysły na drogowe zmiany w Bochni. Koncepcje ze Studium Transportowego

Mirosław CISAK

Kilkanaście pomysłów inwestycji drogowych, a także koncepcji zmian na skrzyżowaniach, zawiera Studium Transportowe dla Miasta Bochnia, o którym podczas ostatniej sesji rozmawiali bocheńscy radni.

Rys. Koncepcja - woonerf w centrum Bochni. Źródło: Studium Transportowe dla Miasta Bochnia

Autorzy Studium (firma VIA VISTULA) po wykonaniu badań podali szereg inwestycji, których wdrożenie do 2027 roku ma usprawnić poruszanie się po Bochni. Za najważniejsze inwestycje usprawniające ruch uznano:

- łącznik autostradowy;
- połączenie ul. Proszowskiej z łącznikiem autostradowym;
- drogę nad Rabą;
- przedłużenie KN-2;
- zachodnią obwodnicę miasta;
- dodatkowe zjazdy z DK-94.

- „Swój priorytet powinny uzyskać projekty dotyczące budowy łącznika autostradowego oraz dróg zjazdowych z drogi krajowej nr 94. W drugiej kolejności realizowane powinny być działania związane z budową drogi nad Rabą, która może być częścią obwodnicy miasta w perspektywie kilkunastu najbliższych lat” - napisano w Studium Transportowym dla Miasta Bochnia.

Zalecane inwestycje zaprezentowano w trzech horyzontach czasowych.

Do 2020 r.:

1. Łącznik autostradowy;
2. Obejście ul. Legionów Polskich (przedłużenie KN-2);
3. Połączenie ul. Św. Jana (od ul. Murowianka) z ul. Widok.

Do 2023 r.:

1. Droga nad Rabą;
2. Połączenie drogowe ul. Proszowskiej z łącznikiem autostradowym w Bochni;
3. Połączenie ul. Wygoda z ul. Krzeczowską oraz łącznikiem autostradowym;
4. Wykonanie zjazdu z DK94 na ul. Brzeźnicką i ul. Św. Urbana;
5. Wykonanie zjazdu z DK94 na ul. Brodzińskiego;
6. Przebudowa ul. Stanisława Pachuty po południowej stronie DK94;
7. Połączenie ul. Podedworze z ul. Brzeską (DK94);
8. Przebudowa ul. Dąbrówki;
9. Połączenie ul. Chodenickiej z ul. Furdzika.

Do 2027 r.:

1. Połączenie ul. Karasia z ul. Nowy Świat i DK94;
2. Przedłużenie ul. Partyzantów i połączenie z ul. Mjr. Bacy;
3. Połączenie KN-II z ul. Chodenicką, Mjr. Bacy, Wodociągową do granicy miasta oraz budowa mostu na Rabie;
4. Przedłużenie ul. Partyzantów do granicy miasta oraz budowa mostu na Rabie;
5. Połączenie ul. Frycza z ul. Nad Gróbką;
6. Połączenie ul. Kolanowskiej z ul. Dołuszycką;
7. Budowa Bulwaru Nowa Babica.

Studium zawiera kilkanaście koncepcji zmian w układzie drogowym Bochni. Poniżej prezentacja wszystkich z rysunkami i fragmentami opisów.

Skrzyżowanie ulic Floris, Kościuszki, Kraszewskiego, Trudna, Gazaris (plac Pułaskiego)

„Docelowo dworzec autobusowy dla komunikacji regionalnej ma być przeniesiony w okolice dworca kolejowego, dlatego plac Pułaskiego ma być przystankiem „przelotowym”, na którym pojazdy wykonujące przewóz osób (w tym także pojazdy RPK i BZK Bochnia) będą tylko zatrzymywać się na czas wymiany pasażerskiej.

Zaproponowano dwa perony przystankowe dla pojazdów komunikacji miejskiej. Obok peronu zaproponowano jezdnię pozwalającą na przejazd w przypadku gdy zajęte są miejsca postojowe dla autobusów w celu zachowania drożności. Po prawej stronie zlokalizowane będą miejsca postojowe dla pojazdów TAXI w parkowaniu równoległym – zaproponowano 9 miejsc postojowych.

Zmiany obejmują także skrzyżowanie ulic Fischera i Floris, gdzie wyznaczono pasy do skrętu w lewo i w prawo z ulicy Fischera w ulicę Floris. W ulicy Solnej zaproponowano zmianę organizacji parkowania na parkowanie równoległe na jezdni. W ramach zmian na skrzyżowaniu ulicy Floris i Kościuszki, zaproponowano wydzielenie prawoskrętu z ulicy Floris w ulicę Kościuszki, poprawiając przepustowość tej relacji”.

Skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Matejki oraz Gipsowa

„Korekty w przebiegu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto (DW965) objęły wykonanie dodatkowych lewoskrętów z ulicy Kazimierza Wielkiego w ulicę Matejki. (...) Dodatkowym elementem w koncepcji przebudowy skrzyżowań było wykonanie ciągu rowerowego oznaczonego kolorem czerwonym na schematach. Taki ciąg jest możliwy do stworzenia w ulicy Kazimierza Wielkiego, jako wspólna droga dla rowerów i pieszych lub jako droga dla rowerów zlokalizowana przy chodniku o szerokości 2,0 m. (...) Kolejna koncepcja dotyczy skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Gipsową i wykonanie lewoskrętu w ulicę Gipsową”.

Skrzyżowanie ulic Partyzantów, 20 Stycznia i Proszowskiej

„W przypadku przebudowy skrzyżowania ulicy 20 Stycznia wraz z Proszowską i Partyzantów zaproponowano przesunięcie wlotów na skrzyżowaniu. W projekcie założono stworzenie zatok przystankowych na północnym wlocie skrzyżowania przy ulicy Proszowskiej. Zaproponowano „odgięcie” osi ulicy 20 Stycznia, aby wloty ulicy Partyzantów i 20 Stycznia były zlokalizowane naprzeciwko. Tym samym poprawia się czytelność skrzyżowania i jego przepustowość”.

Skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Karosek

„Zmiany na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Karosek obejmowały stworzenie dodatkowych pasów dla relacji skrętnych w lewo z ulicy Konstytucji 3 Maja zarówno z kierunku północnego, jak również południowego. Dodatkowo wlot południowy zamodelowano wykonując dodatkowy pas ruchu dla skrętu w prawo. W przypadku ulicy Karosek, ze względu na dostępne miejsce zdecydowano się na utworzenie pasu dla relacji skrętnej w prawo z ulicy Karosek w ul. Konstytucji 3 Maja (wlot zachodni). Wlot zachodni na skrzyżowanie jest dość wąski i niemożliwe jest utworzenie dodatkowego pasa ruchu dla relacji skrętnej bez ingerencji w teren”.

Skrzyżowanie ulic K. Wielkiego i Rynek (lewoskręt w kierunku Rynku)

„W przypadku skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego z Rynkiem w Bochni, symulacja przedstawia utworzenie lewoskrętu w Rynek od południowej strony – ulicy K. Wielkiego. Przy zawężeniu chodnika i korekcie geometrii skrzyżowania możliwy jest do uzyskania dodatkowy pas do skrętu w lewo, co usprawni ruch w ciągu drogi wojewódzkiej 965. Dzięki stworzeniu pasa ruchu do jazdy na wprost, możliwe jest wykorzystanie części obecnego chodnika po południowej stronie i wykonanie miejsc postojowych równoległych o szerokości 2,0m. W tym celu wykonano pas kryjący wraz z częścią wydzieloną na tereny zielone, dzięki czemu optycznie zawężono ulicę i wykorzystano część szerokiego chodnika na utworzenie dodatkowych miejsc postojowych”.

Skrzyżowanie ulic Poniatowskiego i św. Leonarda

„Na skrzyżowaniu ulicy Poniatowskiego i św. Leonarda przedstawiono koncepcję wykonania dodatkowych pasów dla relacji skrętnych z ul. Św. Leonarda. Ponadto poprawiono geometrię skrzyżowania, dzięki czemu pojazdy skręcające z ul. Poniatowskiego z wlotu wschodniego w ul. Św. Leonarda będą musiały zmniejszyć prędkość oraz skorygować tor ruchu. Poprawi się tym samym bezpieczeństwo ruchu oraz zwiększy przepustowość wlotu południowego – ul. Św. Leonarda”.

Skrzyżowania ulic Więźniów Oświęcimia i Solna Góra, Solna Góra i Niecała, Solna Góra i Konstytucji 3 Maja

„W pierwszym przypadku przedstawiono możliwość wydzielenia relacji skrętnej w lewo z ulicy Więźniów Oświęcimia w ulicę św. Leonarda wraz z utworzeniem wyspy azylu dla pojazdów jadących w relacji z ulicy Więźniów Oświęcimia w ulicę Solna Góra.

Drugi przypadek przedstawia skrzyżowanie ulicy Niecałej z ulicą Solna Góra. Na tym skrzyżowaniu przedstawiono wydzielenie pasów ruchu dla relacji skrętnych zarówno z ulicy Solna Góra, jak również z ulicy Niecałej, zwłaszcza na odcinku, gdzie dopuszczony jest ruch pojazdów w obu kierunkach.

Na trzecim schemacie przedstawiono wlot na skrzyżowanie ul. Solna Góra i Konstytucji 3 Maja, gdzie wydzielono 2 pasy ruchu dla relacji na wlocie skrzyżowania w ul. Solna Góra. Dzięki zmniejszeniu szerokości pasa ruchu do 3,0m powstała możliwość wydzielenia zatoki postojowej w ciągu ul. Solna Góra jako parkowanie równoległe przykrawężnikowe”.

Skrzyżowanie ulic Wiśnickiej i Witosa oraz Strzelecką

„W ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 na ulicy Wiśnickiej rekomenduje się wykonanie pasów dodatkowych dla relacji skrętnych w lewo w ul. Witosa od kierunku Bochni oraz dla relacji skrętnej w lewo od kierunku Nowego Wiśnicza w ul. Strzelecką. Zmiany polegają na korekcie w organizacji ruchu drogowego w obszarze skrzyżowań, gdyż jezdnia posiada szerokość ponad 9,0m i możliwe jest stworzenie dodatkowego pasa ruchu o szerokości 3,0m, kosztem zwężenia pozostałych pasów. W przypadku lewoskrętu w ul. Strzelecką, niezbędne jest przesunięcie chodnika o około 1,5 – 2,0m celem uzyskania odpowiedniego miejsca na dodatkowy pas ruchu dla relacji skrętnej. Ponadto możliwe jest wykonanie wyspy azylu przy skręcie z ul. Strzeleckiej w ul. Wiśnicką”.

Woonerf w centrum miasta – ulice Rynek i Solna

„Poniżej zaprezentowano strefę Woonerf w okolicy Rynku w Bochni. Zaprojektowano obszar ograniczonego ruchu w ulicach: Solnej (okolice Kopalni Bochnia – szyb Sutoris), Rynek (pierzeja północna i wschodnia) oraz Plac Św. Kingi. Zaproponowano szykany, elementy małej architektury, meble miejskie oraz obszary przeznaczone tylko dla pieszych. W części ul. Solnej przy szybie Sutoris zaproponowano przestrzeń przeznaczoną na ogródki i tereny zielone kosztem usunięcia możliwości parkowania na odcinku pomiędzy ul. Dominikańską, a Rynkiem”.

Bulwar Nowa Babica

Nowy pomysł na tzw. ul. Śródmiejską. „Gmina Miasto Bochnia przygotowuje się do opracowania koncepcji zmian i utworzenia tzw. Bulwaru Nowa Babica. Zmiany mają obejmować odcinek od ul. Gipsowej, wzdłuż Babicy, aż do ul. Sądeckiej. W ramach zmian proponuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o charakterze turystycznym, który na odcinku między ul. Gipsową i Parkiem Uzbornia oraz między ul. Św. Marka i ul. Górską będzie poprowadzony na zabudowanym potoku Babica. Na pozostałych odcinkach będzie on poprowadzony wzdłuż potoku. Przebudowa i utworzenie Bulwaru Nowa Babica obejmować będzie także zagospodarowanie terenów wokół planowanej trasy, w tym utworzenie parkingów powierzchniowych przy ul. Kącik i przy ZUS. Bulwar Nowa Babica będzie w przyszłości łączył centrum miasta z terenami rekreacyjnymi, w tym parkiem Turka oraz Parkiem Rodzinnym Uzbornia”.

Skrzyżowanie ulic Wiśnickiej, Kazimierza Wielkiego, Brodzińskiego i Samlickiego

„Skrzyżowanie ulicy Wiśnickiej z ulicą Kazimierza Wielkiego obejmowało zmiany w geometrii skrzyżowania, w tym poprawę czytelności oraz stworzenie dodatkowych ciągów rowerowych w ulicy Kazimierza Wielkiego, Brodzińskiego i Wiśnickiej. Zaproponowano także wykonanie wyspy azylu dla pieszych w celu poprawy ich bezpieczeństwa. W celu zwiększenia przepustowości relacji skrętnej z ulicy Wiśnickiej w ulicę Kazimierza Wielkiego, zaproponowano wydzielony prawoskręt. W celu poprawy przepustowości relacji skrętnej w lewo z ulicy Wiśnickiej, przy pomocy oznakowania poziomego poprawiono tor ruchu pojazdów”.

Skrzyżowanie ulic Krzeczowskiej, Poniatowskiego, Brzeskiej i Trudnej

„Na skrzyżowaniu ulic Krzeczowskiej, Poniatowskiego, Brzeskiej i Trudnej zdecydowano się
na korektę w geometrii skrzyżowania także w celu poprawy czytelności węzła. Obecnie pojazdy jadące od zjazdu z autostrady A4 w kierunku centrum korzystają z przełączki w ulicę Trudną. Po zmianach, w celu wykonania prawoskrętu w ulicę Trudną z ulicy Krzeczowskiej, niezbędny będzie wjazd w krótki odcinek ulicy Poniatowskiego. Na skrzyżowaniu stworzono „obwiednię”, po której poruszając się można będzie kierować potoki ruchu w dowolnej relacji. Zmniejszy się przede wszystkim liczba punktów kolizji na węźle, gdyż liczba krzyżujących się ze sobą potoków ruchu w stosunku do stanu obecnego spadnie, poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu. W celu poprawy czytelności układu drogowego należy także rozważyć stworzenie wysp azylu, jako donic betonowych lub jako obszarów z wyniesionymi krawężnikami”.

comments powered by Disqus

Najnowsze