Wydarzenia

Wojewoda: Uchwała Rady Gminy Bochnia częściowo nieważna

Tomasz STODOLNY

Wojewoda Małopolski stwierdził częściową nieważność grudniowej uchwały Rady Gminy Bochnia w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, bo w jednym z zapisów dopatrzył się istotnego naruszenia porządku prawnego. Radni chcieli zostawić furtkę, by w "uzasadnionych przypadkach" komisja mogła zezwolić na sprzedaż alkoholu w odległości mniejszej niż 50 metrów od szkół, czy kościoła, po zasięgnięciu opinii "zainteresowanych instytucji".

Zdjęcie ilustracyjne / źródło: www.pixabay.com / licencja: CC0 Public Domain

29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Bochnia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bochnia "liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych".

W styczniu uchwała trafiła do organu nadzoru, w celu oceny jej zgodności z prawem przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Pojawiły się wątpliwości dotyczące legalności zapisu § 2 ust. 2 uchwały.

Będący podstawą prawną badanej uchwały przepis art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że:

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Tymczasem w § 2 ust. 2 uchwały Rada Gminy Bochnia postanowiła, że: „W uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii zainteresowanych instytucji (parafia, szkoła, przedszkole) Komisja może pozytywnie zaopiniować usytuowanie punktu sprzedaży w odległości mniejszej niż 50 m.”

- Wskazać należy, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przyznaje jakichkolwiek kompetencji w zakresie ustalania zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych kierownikom szkół, placówek oświatowo – wychowawczych ani obiektów kultu religijnego. Również przyznanie gminnej komisji uprawnień do ustalania wyjątków od zasad ustalonych przez radę gminy nie znajduje oparcia w cytowanym przepisie - zaznaczono w uzasadnieniu decyzji Wojewody Małoposkiego.

W dokumencie podkreślono, że kwestionowane zapisy w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny, dlatego zostaje stwierdzona nieważność uchwały.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze gminie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni.

comments powered by Disqus

Najnowsze