Wydarzenia

Wiśnicz sprawdza jak mieszkańcy segregują odpady

Tomasz STODOLNY

Od stycznia w dniach zbiórek odpadów komunalnych, przedstawiciel firmy odbierającej śmieci, w obecności pracownika urzędu, prowadzą kontrole prawidłowej segregacji. - Przyczyną podjęcia czynności była zgłaszana przez firmę niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych - wyjaśniają urzędnicy.

Analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Nowy Wiśnicz za rok 2016 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej.

Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego gmina Nowy Wiśnicz w 2017 roku wprowadziła identyfikację nieruchomości poprzez naklejanie na pojemnik lub jeden z worków naklejki z numerem budynku, z którego oddawane są odpady.

comments powered by Disqus

Najnowsze