Wydarzenia

Kolejny krok do sporządzenia programu rewitalizacji Bochni na lata 2017-2026

Mirosław CISAK

Podczas grudniowej sesji rady miasta przegłosowano uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bochni na lata 2017-2026. Kilka tygodni wcześniej radni wyznaczyli obszar zdegradowany i rewitalizacji.

Fragment mapy: "Natężenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na terenie miasta Bochnia" (im wyższy wskaźnik tym wyższy poziom kumulacji zjawisk).

Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Bochnia przegłosowana 8 grudnia, weszła w życie 27 grudnia 2016. Umożliwiło to przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bochni na lata 2017-2026 dla obszaru rewitalizacji wyznaczono ww. uchwałą.

Wyznaczony obszar zdegradowany to trzy miejsca: Śródmieście - Campi, osiedle socjalne ul. Na Buczków i osiedle socjalne ul. Kaima. Cały teren zdegradowany i rewitalizacji obejmuje ok. 3,8 proc. powierzchni Bochni i jest zamieszkały przez ok. 25 proc. mieszkańców.

Gminny program rewitalizacji będzie zawierał m.in.

- szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów,
- opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy,
- opis wizji wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego,
- cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,
- opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym,
- szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,
- opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji,
- system monitorowania i ewaluacji gminnego programu rewitalizacji,
- określenie niezbędnych zmian w obowiązujących uchwałach Rady Miasta Bochnia,
- wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania,
- wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych każdego z podobszarów rewitalizacji.

Czytaj również: Wyznaczono obszar zdegradowany

comments powered by Disqus

Najnowsze