Ogłoszono przetarg na projekt rewaloryzacji Plant

Tekst: Tomasz STODOLNY

Bocheński magistrat ogłosił w zeszłym tygodniu przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Plant Salinarnych według koncepcji przedstawionej wcześniej na konferencji prasowej.

"Kronika Bocheńska" i Gracje

Przetarg obejmuje dwa zadania:

a) przebudowę Plant Salinarnych
b) przebudowę budynku salinarnego wraz z jego adaptacją do nowych funkcji (chodzi o parterowy budynek dawnej kuźni)

Podmiot, który wygra przetarg, będzie miał czas na zrealizowanie pierwszej części zamówienia do 30 czerwca, a drugiej - do 15 listopada.

Czytaj też: Budowa tężni i rewitalizacja Plant

* * *

Zakres prac projektowych w ramach zadania nr 1:

a) PLAC POŁUDNIOWY, nawierzchnia z kostki kamiennej – szlifowanej, z klombem pośrodku, otoczony zielenią ozdobną i małą architekturą (ławki, kosz na śmieci), oświetlony.

b) SZACHY MIEJSKIE – wymiana istniejącej nawierzchni, otoczenie małą architekturą (ławki), oświetlenie.

c) ZAUŁEK ŚW. MIKOŁAJA – renowacja płaskorzeźby, nasadzenia zieleni ozdobnej, mała architektura (ławki, kosze na śmieci), mur oporowy, schody, oświetlenie.

d) FIGURKA ŚW. JANA NEPOMUCENA – odrestaurowanie rzeźby wraz z cokołem, nasadzenia zieleni ozdobnej w otoczeniu.

e) PLAC ZABAW (ISTNIEJĄCY) - demontaż istniejącego placu zabaw celem przeniesienia w inne miejsce.

f) FONTANNA MULTIMEDIALNA – w miejscu zdemontowanego placu zabaw (pkt „e”) fontanna nieckowa, wieloelementowa, wyposażona w urządzenia nowoczesnej ekspozycji takie jak: projektor, nagłośnienie, oświetlenie, z możliwością zastosowania zróżnicowanych kompozycji świetlnych i muzycznych. W otoczeniu mała architektura (ławki, kosze na śmieci) oraz zieleń ozdobna. W okresie letnim fontanna powinna funkcjonować przy użyciu kompozycji wodnych, świetlnych i dźwiękowych, w okresie zimowym - przy zastosowaniu kompozycji świetlnych i dźwiękowych.

g) POMNIK POLEGŁYCH (ISTNIEJĄCY) – odrestaurowanie pomnika, zagospodarowanie otoczenia poprzez nasadzenia zieleni ozdobnej, w szczególności tylna część – zwrócona w kierunku nowej fontanny powinna zostać harmonijnie zintegrowana z przestrzenią.

h) PLAC ZACHODNI - fontanna nieckowa z rzeźbą, otoczona małą architekturą (ławki, kosze na śmieci) zielenią ozdobną, oświetlona.

i) MAŁA ARCHITEKTURA (W OBRĘBIE CAŁYCH PLANT) – kosze na śmieci, ławki z oparciami (część ławek powinna być wyposażona w punkty elektryczne, umożliwiające ładowanie urządzeń przenośnych), stojaki na rowery – do 10 szt. rowerów itp.

j) KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – Remont bądź przebudowa ścieżek istniejących – wymiana nawierzchni, wraz z przebudową i rozbudową całego układu komunikacji wewnętrznej. Dotyczy również zjazdów i dojść oraz miejsc postojowych. Budowa dwukierunkowych ciągów pieszo rowerowych o nawierzchni z elementów prefabrykowanych lub/i kamienia naturalnego lub innych zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, wraz z oświetleniem.

k) GŁÓWNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE (oznaczone na koncepcji kolorem niebieskim) należy zaprojektować o konstrukcji dla dróg klasy KR2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

l) BOCZNE CIĄGI PIESZE ORAZ PIESZO – ROWEROWE (oznaczone kolorem szarym) należy zaprojektować o konstrukcji dla dróg klasy KR1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

m) DOJAZD PRZECIWPOŻAROWY do obiektów objętych inwestycją, budynków przy ul. Regis oraz budynku szkoły podstawowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

n) ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI OPADOWEJ (w tym przykrytego potoku „Storynka”) zlokalizowanej bezpośrednio w obszarze inwestycji należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

o) REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - zlokalizowanej bezpośrednio w obszarze inwestycji należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wraz z zabezpieczeniem p-poż.

p) BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH WRAZ ZE STUDZIENKAMI WODOMIERZOWYMI do obiektów, należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
q) BUDOWA PRZYŁĄCZY: wodociągowego wraz ze studzienką wodomierzową przyłączeniową, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej wraz ze studzienką przyłączeniową dla projektowanej wg odrębnego opracowania tężni solankowej.

r) BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDZIENKAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI do obiektów objętych inwestycją, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

s) PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KABLOWEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO (w tym m.in. oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych) oświetlenie pomnika, szachów miejskich, fontanny, altana, dawna kuźnia) – sieć oświetlenia i lampy są własnością zamawiającego.

t) ZASILANIE ELEKTRYCZNE – należy zaprojektować dla 2 fontann wraz z ich oświetleniem oraz ławek wyposażonych w punkty elektryczne, altany i szachów miejskich oraz aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki.

u) SIEĆ TELETECHNICZNA – do budynków przy ul. Regis 4, Regis 6, tężni solankowej.

v) BUDOWA PLACU przed dawnym budynkiem salinarnym - nawierzchnia np. z kostki kamiennej, szlifowanej – wg załącznika graficznego.

w) MAŁA ARCHITEKTURA PLACU – kwietniki, ławki, kosze na śmieci, należy przewidzieć możliwość organizacji ogródka letniego PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ, wraz ze zjazdami i dojściami, miejscami postojowymi.

x) ZASILANIE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU SALINARNEGO – należy zaprojektować min. 2 punkty poboru, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami.

y) BUDOWA PRZYŁĄCZA I INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH WRAZ Z BILANSEM ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA BUDYNKU SALINARNEGO na cele technologiczne, socjalne i przeciwpożarowe, łącznie z zestawieniem wyposażenia obiektów w przybory sanitarne i wyposażeniem hydrantów przeciwpożarowych.

z) SIEĆ TELETECHNICZNA dla budynku salinarnego.

aa) PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OPADOWEJ BUDYNKU SALINARNEGO - należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami.

bb) MAŁA ARCHITEKTURA (ISTNIEJĄCA) - remont/renowacja donic z zielenią znajdujących się wzdłuż ul. Regis, pełniących funkcję muru oddzielającego teren parku od parkingu.

cc) BADANIA STANU DRZEW przez osobę uprawnioną - rzeczoznawcę zrzeszonego w SITO NOT, wskazanych przez Zamawiającego (na podstawie aktualnej dendrologii, dostarczonej przez Zamawiającego), określenie zakresu niezbędnej wycinki drzew i krzewów (osoba z uprawnieniami do projektowania zieleni zabytkowej).

dd) PROJEKT ZIELENI – dotyczy nasadzeń zieleni ozdobnej (drzew, krzewów, kwiatów, rzeźby z kwiatów) na terenie parku i terenach przyległych, objętych inwestycją.

ee) LABIRYNT GRABOWY (ISTNIEJĄCY) – rekompozycja istniejącego układu zieleni.

Zakres prac projektowych w ramach zadania nr 2:

a) PRZEBUDOWA BUDYNKU SALINARNEGO (dawna kuźnia, wozownia) obecnie funkcjonującego jako obiekt mieszkalny, wielorodzinny wraz z jego adaptacją do nowych funkcji: 1) informacji turystycznej 2) sklepu z pamiątkami 3) kawiarni; przebudowa powinna obejmować budynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

b) BUDOWA NIEZBĘDNEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO dla obiektu objętego inwestycją oraz systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

comments powered by Disqus